Disseny d'un element corporatiu per la comunicació transversal en els centres d'Obra Social “la Caixa”. Una doble funcionalitat permet informar de la ubicació de cada centre en el plànol de Barcelona i, al mateix temps, promocionar les activitats que es realitzen a cada equipament.

Design of a corporate element for cross-media communication at Obra Social "la Caixa" centers. A dual functionality allows to inform the location of each center on the Barcelona map and, at the same time, to promote the activities that are carried out in each facility.
Back to Top